210 244 0600
Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

O δικτυακός τόπος https://www.monoseisgoumas.gr/ (στο εξής «monoseisgoumas.gr» ή «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την από την ατομική επιχείρηση «Ιωάννης Γκούμας» (στο εξής “GOUMAS”) (ΑΦΜ 047822510), που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών και/ή προϊόντων στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου.

Η GOUMAS δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" (στο εξής «Πολιτική») που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου συλλέγονται από την GOUMAS και πως η GOUMAS διαχειρίζεται και επεξεργάζεται αυτά. Η GOUMAS δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του δικτυακού τόπου/χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου θα γίνει για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και τη χρήση του. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου . 

Μελλοντικά, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του δικτυακού τόπου που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης, μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής και των όρων μίας ειδικότερης πολιτικής, θα  υπερισχύουν οι όροι της ειδικότερης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.  

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.

2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.

3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο και την χρήση αυτού. 

Mε την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και την χρήση του, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

 

Ορισμοί

 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 

Σκοπός επεξεργασίας/νομιμότητα

 

Η GOUMAS συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του δικτυακού τόπου και για να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού τόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του δικτυακού τόπου συλλέγονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από τη GOUMAS με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και την καλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και την στατιστική επεξεργασία δεδομένων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του δικτυακού τόπου κατόπιν αίτησής τους και ειδικότερα η παροχή δυνατότητας στους χρήστες του δικτυακού τόπου (α) να ζητήσουν προσφορά για τις υπηρεσίες της GOUMAS, (β) να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με την GOUMAS μέσω του δικτυακού τόπου, γ) να ζητήσουν από την GOUMAS μέσω του δικτυακού τόπου να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να προγραμματίσουμε μία συνάντηση από κοντά, και δ) να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες της GOUMAS. 

 

Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων

 

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή σε μια υπηρεσία του δικτυακού τόπου, και ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στον δικτυακό τόπο. 

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και σκοπός επεξεργασίας τους

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στα δεδομένα των απλών επισκεπτών και στα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, ως εξής:

(α) ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ:  

Κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου ("δεδομένα χρήσης") για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης και παρακολούθησης και βελτίωσης του δικτυακού τόπου και των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποια σελίδα φτάσατε στον δικτυακό τόπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του από εσάς. 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία, την ασφάλεια, τη βελτίωση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών καθώς και την παροχή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

 

(β) ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ: 

Στα πλαίσια χρήσης του δικτυακού τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον χρήστη προκειμένου (α) να ζητήσει προσφορά για τις υπηρεσίες της GOUMAS, (β) να επικοινωνήσει ο ίδιος με την GOUMAS (γ) να ζητήσει να επικοινωνήσει η GOUMAS μαζί του προκειμένου να προγραμματίσουμε μία συνάντηση από κοντά, και δ) να αξιολογήσει τις υπηρεσίες της GOUMAS.

Πιο συγκεκριμένα, στις ανωτέρω περιπτώσεις συλλέγονται δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι και προσωπικά δεδομένα ανάλογα με την φόρμα που καλείται να συμπληρώσει κάθε φορά για την παρεχόμενη υπηρεσία. Ειδικότερα, κατά περίπτωση, ισχύουν τα εξής:

α) ο χρήστης επιθυμεί να συμπληρώσει την προδιατυπωμένη φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να ζητήσει προσφορά για συγκεκριμένη υπηρεσία από την εταιρία μας. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από το χρήστη να μας δηλώσει το όνομα και επίθετό του, το email του, το τηλέφωνό του, καθώς και την περιοχή και τα τετραγωνικά μέτρα για την οποία ζητά την προσφορά ενώ θα πρέπει να επιλέξει το είδος μόνωσης που επιθυμεί.

β) ο χρήστης επιθυμεί να συμπληρώσει την φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από το χρήστη να μας δηλώσει το όνομα και επίθετό του, το email του, το τηλέφωνό του και να αφήσει το μήνυμά του προς εμάς.

γ) ο χρήστης επιθυμεί να τον καλέσουμε για τον προγραμματισμό μίας συνάντησης από κοντά στην περίπτωση που οι αναρτημένες απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τις προδιαγραφές μόνωσης δεν τον καλύπτουν. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από το χρήστη να μας δηλώσει το ονοματεπώνυμό του, το email και το τηλέφωνό του.  

δ) ο χρήστης επιθυμεί να συμπληρώσει την φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να αξιολογήσει τις υπηρεσίες της εταιρίας μας. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από το χρήστη να μας δηλώσει το ονοματεπώνυμο και το email του καθώς και να γράψει το σχόλιό του.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, α-δ, συλλέγεται από την GOUMAS, πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερομένων δεδομένων, και η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη.

Ο παρόν δικτυακός τόπος δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων).

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιούνται από την GOUMAS με σκοπό να επικοινωνήσει μαζί σας (α) για να σας παρέχει την προσφορά που αιτηθήκατε, (β) για το θέμα που σας απασχολεί και το έχετε θέσει στο μήνυμά σας προς εμάς, (γ) για να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά μαζί του, και (δ) για να αξιολογήσει τις υπηρεσίες μας. 

 

Αποδέκτες δεδομένων & μεταφορά σε τρίτες χώρες

 

Αποδέκτες των δεδομένων του Χρήστη των Υπηρεσιών είναι 

(α) η GOUMAS και οι αρμόδιοι υπάλληλοί της οι οποίοι ενδέχεται να προβούν σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυστηρά υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Πολιτική στην οποία συναινείτε με την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο και τη χρήση του. Τα δεδομένα σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. 

(β) Εξωτερικοί συνεργάτες/τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου οι οποίοι φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται και τυχόν άλλοι πάροχοι υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μαζί σας στις περιπτώσεις όπου έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας για αυτή την επικοινωνία. Η GOUMAS χρησιμοποιεί μόνο τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχονται  μόνο για τον σκοπό για τον οποίο τους παρασχέθηκαν και οι οποίοι συμφωνούν και εγγυώνται ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η GOUMAS δεν πωλεί, διανέμει ή μισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από το νόμο να προβεί σε αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, η GOUMAS μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας ή σχετικής κλήσης Αρμόδιων Αρχών είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας είτε προς το σκοπό της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

Ο διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί ο δικτυακός τόπος βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων.  Η GOUMAS δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων δικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους.

 

Ασφάλεια

 

Για την GOUMAS η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου και για την προστασία τους έναντι τυχαίας ή αθέμιτης καταστροφής, αποκάλυψης και άλλων μορφών αθέμιτης επεξεργασίας.

Διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) και συνεπώς παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο (standard) για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση των στοιχείων που διακινούνται μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των διακομιστών (web servers). Επιπλέον, το πρωτόκολλο SSL εξασφαλίζει ότι θα διακριβωθεί εάν τα δεδομένα που διακινούνται μέσω αυτού έχουν αλλαχθεί κατά τη μεταφορά. 

 

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την GOUMAS ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. 

Συγκεκριμένα, όταν σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του δικτυακού τόπου κατόπιν αίτησής τους, και ειδικότερα η παροχή δυνατότητας στους χρήστες του δικτυακού τόπου (α) να ζητήσουν προσφορά για τις υπηρεσίες της GOUMAS, (β) να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με την GOUMAS μέσω του δικτυακού τόπου, και (γ) να ζητήσουν από την GOUMAS μέσω του δικτυακού τόπου να επικοινωνήσει μαζί τους για τον προγραμματισμό μίας συνάντησης από κοντά, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα διατηρηθούν στα αρχεία μας μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών (παροχή προσφοράς στον χρήστη, παροχή απάντησης στον χρήστη, επικοινωνία με τον χρήστη κατόπιν αιτήματός του για προγραμματισμό συνάντησης). Στην περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται στα πλαίσια της αξιολόγησης των υπηρεσιών της GOUMAS, τα προσωπικά δεδομένα  των χρηστών θα διατηρηθούν στα αρχεία μας ή/και θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο για όσο διάστημα κρίνουμε ότι αυτό εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκε η αξιολόγηση και σε καμία περίπτωση για διάστημα ανώτερο των δέκα (10) ετών. 

Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της GOUMAS έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η GOUMAS θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Χρήση Cookies 

 

O δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών / χρηστών. Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του. Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο και καθώς περιηγείστε στον δικτυακό τόπο και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες του δικτυακού τόπου επισκέπτεσθε, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον δικτυακό τόπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Επιπλέον χρησιμοποιούμε cookies για τη διασύνδεση με την υπηρεσία Facebook και το διαμοιρασμό περιεχομένου, καθώς και για την καταγραφή των ενεργειών που ενδεχομένως γίνονται από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας Facebook pixel.  Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing) "Custom Audiences" από το Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ, "Facebook"). Μέσω αυτής της λειτουργίας την οποία έχουμε ενσωματώσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα λαμβάνει στοχευμένη διαφήμιση στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Καθώς δημιουργείται μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο διακομιστής Facebook ενημερώνεται ποια από τις ιστοσελίδες μας επισκεφθήκατε. Το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook και όταν επισκέπτεστε το κοινωνικό δίκτυο Facebook, θα εμφανιστούν εξατομικευμένες διαφημίσεις Facebook. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ "Custom Audiences". Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook για να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων από το Facebook και τις επιλογές σας για την προστασία του απορρήτου σας στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το online πρόγραμμα μάρκετινγκ "Google AdWords", συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μετατροπών. Η παρακολούθηση μετατροπών Google είναι μια υπηρεσία που διαχειρίζεται η Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, "Google"). Εάν κάνετε κλικ σε διαφημίσεις που τοποθετούνται από την Google, τοποθετείται στον υπολογιστή σας cookie για παρακολούθηση μετατροπών. Αυτά τα cookies έχουν περιορισμένη ισχύ, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπική αναγνώριση. Εάν επισκεφθείτε ορισμένες σελίδες στον ηλεκτρονικό μας κατάστημα και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, εμείς και η Google μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι έχετε κάνει κλικ στη διαφήμιση και προωθηθήκατε στη συγκεκριμένη σελίδα. Κάθε πελάτης Google AdWords λαμβάνει ένα ξεχωριστό cookie. Επομένως, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των cookies που σχετίζονται με τους ιστότοπους των πελατών του AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής εξυπηρετούν το σκοπό της παραγωγής στατιστικών μετατροπών. Αυτό μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ στις διαφημίσεις μας και έχουν προωθηθεί σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση των χρηστών. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εξατομικευμένη διαφήμιση στις ρυθμίσεις διαφήμισης της Google. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google θα βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.de/policies/privacy/.

Χρησιμοποιούμε επίσης την υπηρεσία “clickBRAINIAC” προκειμένου να ανιχνεύσουμε και να εμποδίσουμε κακόβουλες ενέργειες στην ιστοσελίδα μας που επιδιώκουν να πλήξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της clickBRAINIAC σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: http://www.clickbrainiacs.com/terms-and-conditions/

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο δικτυακό τόπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers. 

Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον δικτυακό τόπο.

 

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

 

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»). 

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα: 

  • Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλειπή («δικαίωμα διόρθωσης»). 
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η GOUMAS θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η GOUMAS μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο συμφέρον για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου τότε η GOUMAS δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον εν λόγω χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων. 
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.
  • Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες.  
  • Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
  • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
  • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφιλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις. 
  • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε  δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της GOUMAS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotection@monoseisgoumas.gr

ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: 

Aριστοτέλους 63 (πρώην 31), 136 72 Αχαρνές Αττικής 

Η GOUMAS έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τη GOUMAS, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις διευθύνσεις και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διευθύνσεις προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του χρήστη η GOUMAS θα επεξεργαστεί το αίτημά σας και θα σας παρέχει πληροφορίες για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. 

 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεχτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην παρούσα Πολιτική για να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε τροποποιήθηκε τελευταία.

Ίσως οι μοναδικοί

που δίνουμε αληθινή εγγύηση για τις μονώσεις που κατασκευάζουμε.

Περισσότερα

Είμαστε 1 από τα 100

μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης.

Περισσότερα
popup-image

Είμαστε 1 από τις 23

πιστοποιημένες εταιρείες μονώσεων.

Περισσότερα

Πιστοποιημένη Μόνωση

Πατήστε στις εικόνες και δείτε τις πιστοποίησεις μας.

certification
certification
certification